Flygbolagets ansvar

I linje med Montrealkonventionen 1999 (MC99) kommer vi att förklara vårt ansvar i händelse av dödsfall eller skadade passagerare, flygfördröjning, och skadat eller borttappat bagage.

Friskrivning

Detta är ett meddelande som krävs av EG-förordningen (Europeiska gemenskaperna) 889/2002. Detta meddelande kan inte användas som grund för en ansökan om kompensation, inte heller för att tolka bestämmelserna i förordningen eller Montrealkonventionen, och det utgör inte en del av avtalet mellan flygbolag och dig.

Meddelandet är felaktigt i uppgift om att flygbolaget inte kan bestrida kompensationskrav för skador upp till 128 821 SDR. Enligt förordningen och Montrealkonventionen är läget följande: för skador upp till 128 821 SDR i händelse av dödsfall eller personskada som orsakats av en olycka ombord på flygplanet eller under ombordstigning eller avstigning, kan flygbolaget inte utesluta eller begränsa sitt ansvar utom när det finns medvållande. Alla belopp i SDR i det här dokumentet har justerats i linje med de juridiska ändringarna som trädde i kraft i december 2019.

Flygbolagets skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage

I detta informationsmeddelande sammanfattas de regler för skadeståndsansvar som tillämpas av gemenskapens flygbolag enligt gemenskapslagstiftningen och Montrealkonventionen.

Kompensation för dödsfall eller skada

Det finns inga ekonomiska gränser för skadeståndsansvaret vid passagerares skada eller dödsfall. För skador upp till 128 821 SDR (ungefär 160 000 EUR) kan flygbolaget inte bestrida kompensationskrav. Om beloppet är högre kan flygbolaget försvara sig mot en fordran genom att bevisa att de inte vållat skadan.

Förskottsbetalningar

Om en passagerare avlider eller skadas, ska flygbolaget betala en förskottsbetalning för att täcka omedelbara ekonomiska behov inom 15 dagar från identifiering av den person som har rätt till kompensation. I händelse av dödsfall ska denna förskottsutbetalning inte understiga 16 000 SDR (ungefär 20 000 EUR).

Passagerarförseningar

Vid passagerarförseningar är flygbolaget skadeståndsansvarigt om de inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadorna, eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. Ansvaret för passagerarförseningar är begränsat till 5 346 SDR (ungefär 6 690 EUR).

Bagageförseningar

Vid bagageförseningar är flygbolaget skadeståndsansvarigt om de inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadorna, eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret för förseningar av bagage är begränsat till 1 288 SDR (ungefär 1 610 EUR).

Förstörelse, förlust eller skada på bagage

Flygbolaget är ansvarigt för förstörelse, förlust eller skada på bagage på upp till 1 288 SDR (ungefär 1 610 EUR). När det gäller incheckat bagage är flygbolaget ansvariga även om de inte vållat skadan, förutom om bagaget var defekt. När det gäller icke incheckat bagage är flygbolaget endast ansvariga om de vållat skadan.

Högre gränser för bagage

En passagerare kan dra nytta av en högre ansvarsgräns genom att göra en särskild deklaration senast vid incheckningen och genom att betala en extra avgift.

Klagomål avseende bagage

Om bagaget är skadat, försenat, förlorat eller förstört, måste passageraren skriftligen klaga hos flygbolaget så fort som möjligt. När det gäller skada på incheckat bagage måste passageraren skriftligen klaga inom sju dagar, och vid försening inom 21 dagar, i båda fallen från den dag då bagaget ställts till passagerarens förfogande.

Ansvar för avtalsslutande- och faktiska flygbolag

Om det flygbolag som faktiskt utför flygningen inte är detsamma som det avtalsslutande flygbolaget, har passageraren rätt att rikta ett klagomål eller göra anspråk på skadestånd mot båda. Om namnet eller koden för ett flygbolag är angivet på biljetten, är detta flygbolag det avtalsslutande flygbolaget.

Tidsfrist för handling

Varje åtgärd i domstol om ersättning måste väckas inom två år från dagen för ankomsten av flyget, eller från den dag då flyget borde ha ankommit.

Grunden för informationen

Grunden för de ovan beskrivna reglerna är Montrealkonventionen från 28 maj 1999, som implementeras i gemenskapen genom förordning (EG) nr 2027/97 (ändrad genom förordning (EG) nr 889/2002) och medlemsstaternas nationella lagstiftning.