Villkor för WiFi ombord

När du köper en WiFi-kupong att använda under din flygning godkänner du dessa villkor.

Allmänt

Dessa allmänna villkor och bestämmelser för WiFi-tjänster (hädanefter: 'Villkor') gäller för köp och tillhandahållande av WiFi-tjänster som beskrivs närmare i klausul 1.1 i dessa villkor (nedan: 'WiFi-tjänster') i den mån som erbjuds ombord av Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. med säte på Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Nederländerna, registrerad vid handelskammaren under nummer 33014286 och momsnummer NL004983269B01 (hädanefter: 'KLM') till passagerare på flygplanet (nedan: 'Användare').

Genom att godkänna dessa villkor intygar och garanterar användaren att (i) han eller hon är minst 18 år och har den lagliga rätten och förmågan att ingå det avtal med KLM som dessa villkor gäller (hädanefter: 'Avtal') och (ii) att använda WiFi-tjänsterna i enlighet med dessa villkor.

Innan du använder och/eller köper en WiFi-kupong för WiFi-tjänsterna, vänligen läs dessa villkor noga innan du godkänner och använder WiFi-tjänsterna. I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag förbehåller sig KLM rätten att när som helst korrigera eller ändra dessa villkor, vars slutliga version finns på KLMs webbplats.

1. WiFi-tjänster

1.1. KLMs WiFi-tjänster består av en eller flera av följande tjänster som beskrivs i KLM-portalen och dessa villkor: connect.klm.com/#/wifi (endast tillgängligt ombord)

1.2. Du godkänner och bekräftar att WiFi-tjänsterna är standardtjänster och tillhandahålls i befintligt skick. Detta innebär att WiFi-tjänsterna kommer att tillhandahållas till alla användare på samma sätt med samma funktioner och begränsningar som anges i dessa villkor.

1.3. För att kunna använda WiFi-tjänsterna bekräftar och godkänner användaren att den ska ha sin egen WiFi-kompatibla enhet (t.ex. en dator med ett trådlöst kort, en WiFi-aktiverad smartphone eller surfplatta) som är lämplig för att utföra WiFi-anslutning (hädanefter 'Enhet').

2. Köp av WiFi-tjänster

2.1. WiFi-tjänsten "Messaging" är gratis och kan erhållas genom att klicka på tjänsten i KLM-portalen. Genom att använda WiFi-tjänsten "Messaging" godkänner du dessa villkor. Avtalet för tillhandahållande av meddelandetjänsten träder i kraft när KLM bekräftar beställningen från användaren för WiFi-tjänsten i KLM-portalen.

2.2. WiFi-tjänsterna "Surf" och "Streaming" är WiFi-tjänster mot betalning. För att få en eller flera av dessa WiFi-tjänster måste användaren köpa en WiFi-kupong (hädanefter: "WiFi-kupong") genom att följa de specifika instruktionerna på connect.klm.com/#/wifi (endast tillgängligt ombord) eller webbplatsen, slutföra betalningsprocessen och godkänna dessa villkor. Avtalet om tillhandahållande av denna WiFi-tjänst träder i kraft när KLM bekräftar en beställning från användaren för WiFi-tjänsten via e-post. WiFi-kupongen för tillhandahållande av WiFi-tjänster kan endast köpas för en specifik flygning som erbjuder WiFi-tjänster.

2.3. Så länge KLM inte har bekräftat användarens beställning ingås inget avtal och fram till dess förbehåller sig KLM rätten att när som helst neka en användare WiFi-tjänsten oavsett anledning.

2.4. WiFi-kupongen för WiFi-tjänsterna finns på ditt konto under "My WiFi", som kan nås via KLM-portalen. WiFi-kupongen aktiveras automatiskt på användarens enhet om användaren köper WiFi-kupongen ombord under flygningen. Om användaren köper WiFi-kupongen före avresan kan WiFi-kupongen aktiveras av användaren via KLM-portalen antingen på startsidan eller i avsnittet "My WiFi" genom att klicka på den aktiveringsknapp som anges med WiFi-kupongerna.

2.5. En användare kan bara köpa och använda en WiFi-kupong åt gången för tillhandahållandet av WiFi-tjänsterna "Streaming" och "Surf" på en enhet. Om användaren vill fortsätta WiFi-tjänsten på en annan enhet kan användaren stoppa internet på en enhet och aktivera WiFi-tjänsten på den andra enheten.

3. Tillhandahållande av WiFi-tjänster

3.1. Så snart avtalet ingås kan användaren aktivera WiFi-tjänsterna enligt specifikationerna som tillhandahålls av KLM på KLM-portalen: connect.klm.com/#/wifi (endast tillgängligt ombord)

3.2. KLM ska använda sina rimliga ansträngningar för att tillhandahålla WiFi-tjänster under den specifika flygning som WiFi-kupongen har köpts för, som beskrivs i denna klausul 3.

3.3. Tillhandahållande av WiFi-tjänsten är beroende av tillgängligheten och driftsbegränsningarna för erforderlig utrustning och tillhörande faciliteter:

 • För avresa: beroende på lokala bestämmelser är anslutning tillgänglig från och med när användaren sätter sig i flygplanet. Detta är inte tillåtet i alla länder och i dessa fall aktiveras anslutningen när flygplanet befinner sig på eller över 10 000 fot.
 • För landning: i de fall när användningen av anslutning inte är tillåten under landning och på marken kommer anslutningen att stängas av när flygplanet flyger under 10 000 fot.
 • Under flygningen finns det ingen garanti för bandbredd. Det är möjligt att internetanslutningen tillfälligt är otillgänglig eller inte tillgänglig alls på grund av satellitanslutningens status eller över vissa regioner eller länder där begränsningar gäller. Tillfälliga avbrott i tjänsten kan också inträffa som normala händelser i tillhandahållandet av tjänsten. KLM kan tillfälligt begränsa användningen eller avbryta WiFi-tjänsterna om KLM finner detta nödvändigt för:
  • (skydd av) säkerheten och/eller integriteten hos WiFi-tjänsten;
  • återhämtning från en defekt eller överträdelse;
  • återhämtning från en störning; och/eller
  • förändring eller förbättring av KLMs eller dess leverantörers datorsystem.

När det gäller internethastigheten bekräftar och godkänner användaren att det på grund av tjänsten (internet ombord) finns en fördröjning i tillhandahållandet av anslutningen som gör att WiFi-tjänsterna är långsammare än den hastighet som användaren vanligtvis kan förvänta sig när liknande tjänster skulle tillhandahållas på marken. WiFi-tjänsterna bör dock göra det möjligt för användaren att använda internet i enlighet med de funktioner som tillhandahålls av KLM i KLM-portalen: connect.klm.com/#/wifi (endast tillgängligt ombord)

3.4. Användaren bekräftar och godkänner vidare att KLM inte har någon kontroll över tredjepartsnätverk som användaren kan komma åt under sin användning av WiFi-tjänsterna, och därför är förseningar och störningar av andra nätöverföringar bortom KLMs kontroll.

3.5. Innehåll som tillhandahålls av tredje part (hädanefter: 'Tredjepartsinnehåll') har inte autentiserats oberoende helt eller delvis av KLM, inte ens om KLM tillhandahåller en länk till sådant innehåll. KLM tillhandahåller länkar till tredjepartsinnehåll endast som en bekvämlighet. KLM tillhandahåller, säljer, licensierar eller hyr inte ut något av tredjepartsinnehållet annat än det som specifikt identifieras som tillhandahållet av KLM.

4. Användning av WiFi-tjänsterna

4.1. Användaren är skyldig att använda WiFi-tjänsterna i enlighet med dessa villkor och får inte använda WiFi-tjänsterna för något annat ändamål än vad som anges i dessa villkor.

4.2. Användare bekräftar och godkänner att de är ansvariga för att skydda WiFi-kupongen ordentligt samt att hålla den konfidentiell, detsamma gäller eventuella användarnamn och lösenord, och att endast använda sådan information för eget bruk.

4.3. Användaren får inte:

 • använda WiFi-tjänsterna för att ringa, inklusive användning av VoIP-tjänster;
 • ge åtkomst till WiFi-tjänsterna till någon annan person;
 • distribuera, underlicensiera, leasa, sälja, kommersialisera, hyra ut, låna ut eller på annat sätt överföra sina användarrättigheter till tredje part;
 • använda WiFi-tjänsterna på något sätt som kan skada, inaktivera, överväldiga eller förstöra WiFi-anslutningen eller förhindra vanlig användning av andra användare;
 • störa eller avbryta någon anslutning och användning av WiFi, utrustning, enheter som möjliggör dess anslutning, eller misslyckas med att uppfylla KLMs krav, procedurer och bestämmelser;
 • använda eller försöka använda WiFi-tjänsterna för obehörig, olaglig användning och/eller i strid mot god tro, sedvana, moral och allmän ordning såsom, till exempel, följande:
  • all användning som är ärekränkande, hotande, skrämmande eller som kan klassas som trakasserier;
  • publicera och sända något innehåll som: innehåller eller är obscent, respektlöst eller innehåller kränkande språk eller material; innehåller pornografiskt material (det vill säga text, bilder, filmer, videoklipp eller sexuella uttryck eller något av upphetsande karaktär); innehåller stötande eller nedsättande bilder angående kön, ras, religion, färg, ursprung, ålder, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, medicinskt tillstånd eller sexuell läggning; innehåller förfalskade eller felaktiga meddelanderubriker, antingen helt eller delvis, för att dölja meddelandets upphovsman; inkräktar på andras integritet eller på annat sätt är olagligt eller olämpligt;
  • använder eller överför programvara eller andra element inklusive virus, buggar, trojanska hästar, som kan överväldiga system från KLM eller tredje part, "e-postbombning", förnekande av tjänsteattacker, skapa eller hantera botnät, eller någon annan infektion, inklusive utan begränsning, körbara koder eller filer som kan användas för att få åtkomst till, ändra, radera eller skada antingen programvaran eller hårdvaran, antingen tillhörande KLM eller tredje part eller de elektroniska dokument och filer som är lagrade i ett sådant system, liksom alla andra program eller element med syften eller effekter som är olagliga, förbjudna eller skadliga för tredje parts intressen och rättigheter;
  • åtkomst till eller försök till olaglig eller obehörig åtkomst till system eller nätverk som tillhör KLM eller tredje part, eller försök att övervinna säkerhetsåtgärder i systemet tillhörande KLM eller tredje part, och alla andra förfaranden som kan användas som upphovsman för en attack mot systemet (portskanner, etc.);
  • missbruk av den tillhandahållna IP-adressen för åtkomst till WiFi-tjänster;
  • överföring eller användning av programelement som kan skicka element eller detaljer som bryter mot immateriella rättigheter, dataskydd eller några andra rättigheter, inklusive affärshemligheter eller konfidentiell information, oavsett om det gäller KLMs eller tredje parts egendom;
  • alla former av propaganda, reklam, kedjebrev, pyramidspel, investeringsmöjligheter eller någon annan oönskad kommersiell kommunikation (SPAM) som kan bryta mot bestämmelserna om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel eller några andra tillämpliga bestämmelser, där så är lämpligt.

4.4. Användare förstår och godkänner att:

 • KLM och/eller en tredje part som är engagerad av KLM kan komma åt och lagra, om nödvändigt som en proportionell åtgärd, information som lagras på en sådan användares enhet (såsom drivrutiner, programvara, etc.) för att undvika eller förhindra missbruk av WiFi-tjänsten, felsöka problem relaterade till enheten eller nätverket, aktivera, driva och uppdatera WiFi-tjänsten och programvaran samt undersöka aktiviteter som kan bryta mot dessa villkor;
 • KLM kan krävas att enligt tillämplig lag, eller som svar på en begäran om att samarbeta direkt eller indirekt, tillhandahålla någon form av information till brottsbekämpande myndigheter, statliga myndigheter och andra myndigheter eller verksamheter, vare sig de är nationella eller utländska.

5. Immateriella rättigheter

5.1. De immateriella rättigheterna till WiFi-tjänsterna, inklusive KLM-portalen, ska ägas och fortsätta ägas av KLM och/eller dess leverantör(er) i förekommande fall.

6. Personuppgifter

6.1. KLMs sekretesspolicy och kakpolicy är tillämpliga för behandlingen av dina personuppgifter av KLM och/eller tredje part som KLM engagerar för att tillhandahålla WiFi-tjänsterna.

7. Ansvar

7.1. KLM ansvarar inte för förlust av faktisk eller förväntad vinst, intäktsförlust, förlust av förväntade besparingar, förlust av data, kostnaden för att köpa alternativa tjänster för att mildra och/eller korrigera brister i WiFi-tjänsterna och eventuella förluster.

7.2. Ingenting i dessa villkor och bestämmelser utesluter eller begränsar KLMs ansvar:

 • för skador som uppstår till följd av KLMs eller dess personals uppsåtliga avsikt eller grova vårdslöshet; eller
 • för så långt KLM inte är tillåtet enligt tillämplig (konsument)lag att begränsa sitt ansvar.

8. Uppsägning

8.1. Parterna kan när som helst säga upp avtalet för bekvämlighets skull innan WiFi-tjänsterna inleds.

8.2. Parterna kan säga upp avtalet för orsak i enlighet med tillämplig lag. Användaren bekräftar och godkänner att KLM kan säga upp avtalet om användaren bryter mot sina skyldigheter enligt villkoren.

8.3. Användaren kan säga upp avtalet genom att kontakta KLM. Vid uppsägning eller om WiFi-kupongen inte aktiveras under flygningen kommer KLM att återbetala inköpspriset för WiFi-kupongen automatiskt.

8.4. Användaren bekräftar och godkänner att den inte kan utöva sin ångerrätt av någon anledning inom 14 dagar enligt tillämplig konsumentlag (hädanefter: 'Uppsägningstid') efter den flygning för vilken WiFi-kupongen köptes. I händelse av att flygningen äger rum under uppsägningstiden ger användaren härmed:

 • sitt tidigare uttryckliga samtycke till att inleda WiFi-tjänsterna under uppsägningstiden; och
 • avstår från sin ångerrätt.

9. Tillämplig lag och tvistlösning

9.1. För alla tvister som uppstår från eller i samband med detta avtal gäller nederländsk lag med undantag för Lagen om internationella köp (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG). Trots tillämpningen av nederländsk lag har användare som är konsumenter också skyddet från de obligatoriska bestämmelserna i lagen för det land där konsumenten har sin vanliga hemvist. Tillämpningen av obligatoriska bestämmelser som begränsar valet av lag och särskilt tillämpningen av obligatoriska lagar i det land där konsumenten har sin vanliga hemvist, såsom konsumentskyddslagar, ska förbli opåverkade.

9.2. Information om tvistlösning online för konsumenttvister eller om alternativ tvistlösning för konsumenttvister finns på webbplatsen för Europeiska kommissionen.

10. Avskiljbarhet

10.1. Om det visar sig att en viss klausul inte är verkställbar påverkar detta inte andra klausuler.

11. Frågor

11.1. Om du har en fråga eller ett klagomål gällande WiFi-tjänsterna kan du kontakta KLMs kundtjänst.